Ateljé Gebbe

 

ARTLISTA FÅGLAR

Av Göran Pettersson

 

Uppgifterna om respektive arts hotbild kommer från Threatened birds of the world, BirdLife International (2000).

  Allmänt gäller för de flesta arterna som är hotade i Sydostasien att den största nedgången för respektive art har skett i Indonesien där man beräknar att all primär låglandsskog är avverkad år 2010!  

 

         1.        Little Black Cormorant Phalacrocorax sulcirostris

Flera hundra sågs i kolonin på Pulau Rambut 31/8.

         2.        Little Cormorant Phalacrocorax niger

2 ex nära Jakarta airport 31/8 samt 30 ex längs vägen Jakarta – Jakarta airport 17/9.

         3.        (Oriental) Darter Anhinga melanogaster melanogaster (Ormhalsfågel)

15 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Way Kambas River 4/9, 12 ex Muara Angke 12/9 samt 1 ex längs vägen Jakarta – Jakarta airport 17/9.

Darter klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten är vida spridd i Syd- och Sydostasien och Indonesiens ö-värld. Det övergripande hotet mot arten är habitatförlust, störningar (vid boplatser och födosöksområden), jakt och föroreningar.

         4.        Christmas Island Frigatebird Fregata andrewsi

40 ex Puala Rambut 31/8.

Christmas Island Frigatebird klassas som ”Critical Threatened species” av BirdLife International. Arten häckar endast på Christmas Island där 2/3 av bona finns i en koloni. Populationen minskar sedan 1940-talet. Idag uppgår antalet fåglar till ca 3 200 individer. P.g.a. en introducerad myrart tror man att populationen kommer att minska med 80 % de kommande 30 åren. Myran är introducerad och man befarar att den kan predera på fågelungar.

         5.        Lesser Frigatebird Fregata ariel ariel

3 ex Pulau Rambut 31/8.

         6.        Grey heron Ardea cinerea jouyi (Gråhäger)

75 ex Pulau Rambut 31/8 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

         7.        Great-billed Heron Ardea sumatrana sumatrana

1 ex mellan Tanjung Pasir och Pulau Rambut 31/8.

         8.        Purple heron Ardea purpurea manilensis (Purpurhäger)

100+ Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas River 3/9 och 5 ex 4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

         9.        Great Egret Ardea alba modesta (Ägretthäger)

100+ Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas 4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

      10.        Little Egret Egretta garzetta nigriceps (Silkeshäger)

Mycket allmän Pulau Rambut 31/8 samt 10 ex längs vägen 12/9.                   

      11.        Javan Pond Heron Ardeola speciosa speciosa

1 ex Jakarta 1/9, 1-5 ex Way Kambas 2-4/9, samt 3 ex Muara Angke 12/9 och 2 ex längs vägen 17/9.

      12.        Cattle Egret Bubulcus ibis coromandus (Kohäger)

20 ex Jakarta 31/8, 40 ex längs vägen 8/9 samt noterad längs vägen 12/9.

      13.        Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax  nycticorax (Natthäger)

Allmän Pulau Rambut 31/8 och en mindre koloni i Bogor Botanical Garden 16/9.

      14.        Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus

1 ex Padang Airport 11/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

      15.        Black Bittern Dupetor flavicollis flavicollis

1 ex Way Kambas 4/9.

      16.        Milky Stork Mycteria cinerea

1 ex Way Kambas 2/9 och 1 ex Way Kambas River 4/9.           

Milky Stork klassas av BirdLife International som ”Vulnerable Threatened Species”. Arten finns i Kambodja, Malaysia samt på Sumatra och Java. Huvudparten av världspopulationens 6 100 fåglarna finns på Sumatra (ca 5 000 ex). Arten minskar långsamt idag men man tror att minskningen skall öka i fart. I huvudsak p.g.a. att de kustnära skogarna, där arten häckar, avverkas och marken används istället till storkskaliga fiskodlingar och risplantage.

      17.        Wolly-necked Stork Ciconia episcopus neglecta (Ullhalsstork)

1 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

      18.        Lesser Adjutant Leptoptilos Javanicus

1 ex Way Kambas 2/9, 4 ex 3/9 samt 1 ex 4/9.

Lesser Adjutant klassas av BirdLife International som ”Vulnerable Threatened species”. Den minskande världspopulationen uppgår till ca 5 000 fåglar. Störst antal hittar man i Indien (ca 1 200 ex) och Indonesien (ca 2 000 ex med huvuddelen på Sumatra). Arten finns också i mindre antal i flera länder i Sydostasien och på Borneo. De viktigaste faktorerna till artens nedgång ligger i habitatförlust, jakt (bl.a. på ägg och ungar) samt, i Indien, minskat antal öppna soptippar som är viktiga födosöksplatser för arten.

      19.        Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus (Orientibis)

2 ex Pulau Rambut 31/8.

Black-headed Ibis klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten är vida spridd i Syd- och Sydostasien (dock ej på Malackahalvön). Medan populationen i Östasien uppgår till blott färre än 100 fåglar är Syd- och Sydostasiens populationer i storleken 10 000 – 25 000 fåglar vardera. En allmän minskning har skett av arten till följd av utdikningar, störningar, jakt, föroreningar och omställning av våtmarker till jordbruksmark.

      20.        Glossy Ibis Plegadis falcinellus (Bronsibis)

100+ Pulau Rambut 31/8.

      21.        Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica (Orientvisseland)

14 ex Padang Airport 11/9.

      22.        Sunda Teal Anas gibberifrons

3 ex Muara Angke 12/9.

      23.        Oriental Honey-Buzzard Pernis ptilorhynchus (Tofsbivråk)

1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

      24.        Black-shouldered Kite Elanus caeruleus hypoleucus (Svartvingad glada)

2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 2 ex längs vägen 8/9.

      25.        Brahminy Kite Haliastur indus intermedius (Braminglada)

1-4 ex Way Kambas 2-4/9 samt 1 ex Padang Airport 11/9.

      26.        White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster

1 ex Pulau Rambut 31/8 samt 5 ex Way Kambas River 4/9.

      27.        Grey-headed Fish Eagle Ichthyophaga humilis humilis

2 ex Way Kambas 2/9 samt 1 ex 3/9.

Grey-headed Fish Eagle klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Artens utbredning täcker Syd- och Sydostasien men populationerna minskar till följd av p.g.a. minskande livsmiljö för arten. Grey-headed Fish Eagle är bunden till skogsvåtmarker.

      28.        Crested Serpent Eagle Spilornis cheela (Orienthjälmörn)

1 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 4/9, 2 ex Tapan Road, Kerinci Sebalat NP 10/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, 1-2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 13-14/9 samt 2 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  S. c. batu noterades på södra Sumatra och S. c. bido noterades på Java.

      29.        Crested Goshawk Accipiter trivirgatus

2 ex Sungai Penuh 8/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14-15/9.

  Rasen trivirgatus är endemisk för Sumatra och rasen javanicus är endemisk för Java.

      30.        Black Eagle Ictinaetus malayensis malayensis (Svartörn)

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9, 2 ex längs vägen 11/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

      31.        Rufous-bellied Eagle Aquila kienerii formosus

1 ad Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 samt 2 ad 10/9.

      32.        Changeable Hawk Eagle Spizaetus cirrhatus limnaeetus

3 ex Way Kambas River 4/9 samt 1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.

      33.        Blyth´s Hawk Eagle Spizaetus alboniger

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9.

      34.        Javan Hawk Eagle Spizaetus bartelsi

1 ad + 1 subad + 1 juv Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

Javan Hawk Eagle som är endemisk för västra Java klassas av BirdLife International som ”Endangered Threatened Species”. Populationen uppgår till färre än 1 000 fåglar. Nedhuggning av primär regnskog, artens naturliga miljö, för att bana väg för ny jordbruksmark tillsammans med infångade av fåglar för försäljning är idag huvudorsakerna till artens sällsynthet. Sedan Javan Hawk Eagle utsågs till ”national bird” har handeln med arten ökat. Ca 30-40 fåglar per år upptäcks på den illegala fågelmarknaden. Mörkertalet vet man inget om.

      35.        Wallace´s Hawk Eagle Spizaetus nanus nanus

1 ad Way Kambas 3/9.

Wallace´s Hawk Eagle klassas av BirdLife International som ”Vulnerable Threatened Species”. Arten som är bunden till städsegröna låglandsskogar i Sydostasien minskar i antal p.g.a avverkning av dessa skogar. Populationen uppskattas till 2 500 – 10 000 individer.

      36.        Black-thighed Falconet Microhierax fringillarius

4 ex Way Kambas 2/9, 1 ex 3/9 samt hela 10 ex Way Kambas River 4/9.

      37.        Spotted Kestrel Falco moluccensis microbalius

2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

      38.        Chestnut-bellied Partridge Arborophila javanica

3 ropande Gunung Gede – Pangrango NP 14/9, 7 ex varav några sedda 15/9 samt 1 ropande 16/9.

  Endemisk för Java.

      39.        Red Junglefowl Gallus gallus bankiva

1-8 ex Way Kambas 2-4/9.

  Rasen bankiva är endemisk för södra Sumatra, Java och Bali.

      40.        Salvadori´s Pheasant Lophura inornata inornata

1 ♂ + 1 pull Kerinci Sebalat NP 7/9.

  Arten är endemisk för Sumatra och populationen uppgår till 2 500 – 10 000 fåglar. I Kerinci Sebalat NP är omfattande jakt på arten huvudorsak till minskning. Detta i kombination med nedhuggning av skog för att skapa jordbruksmark gör att arten klassas som ”Vulnerable Threatened Species” av BirdLife International.

      41.        Crested Fireback Lophura igninta macartneyi

12 ex Way Kambas 2/9, 3 ex 3/9 samt 2 ex 4/9.

Rasen macartneyi är endemisk för sydöstra Sumatra. Crested Fireback klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten förekommer från Thailand genom Malaysia samt på Borneo och Sumatra och förekommer här i låglandsskogar. Crested Fireback är lokalt vanlig men hotas av skogsavverkningar.

      42.        Bronze-tailed (Sumatran) Peacock-Pheasant Polyplectron chalcurum

1 ex ropande Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och 1 ex ropande 10/9.

  Endemisk för Sumatra.

      43.        White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus  phoenicurus (Vattenhöna)

1 ex Way Kambas 2/9, 1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 10 ex Muara Angke 12/9 och 3 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

      44.        Common Moorhen Gallinula chloropus orientalis (Rörhöna)

5 ex Muara Angke 12/9.

      45.        Whimbrel Numenius phaeopus variegatus (Småspov)

5 ex Puala Rambut 31/8 samt 1 ex Jakarta 1/9.

      46.        Common Greenshank Tringa nebularia (Gluttsnäppa)

3 ex Way Kambas 2/9.

      47.        Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Drillsnäppa)

1 ex Pulau Rambut 31/8 samt 5 ex Way Kambas 4/9.

      48.        Whiskered Tern Chlidonias hybrida javanicus (Skäggtärna)

1 ad Pulau Rambut 31/8 samt 2 ad Way Kambas River 4/9.

      49.        Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis torresii (Iltärna)

30 ex Pulau Rambut 31/8 och 1 ex vid kusten utanför mynningen av Way Kambas river 4/9.

      50.        Spotted Dove Streptopelia chinensis tigrina (Pärlhalsduva)

1 ex längs vägen 8/9, 10 ex Muara Angke och 4 ex Carita Beach 12/9, 5 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 1 ex Cibodas 15/9 och noterad Bogor Botanical garden 16/9.

      51.        Barred Cuckoo Dove Macropygia unchall unchall

2 ex Tapan Road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 15 ex 10/9.

      52.        Little Cuckoo Dove Macropygia ruficeps sumatrana

3-10 ex Kerinci Sebalat NP 6-7/9 och 3-10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.

  Rasen sumatrana är endemisk för Sumatra.

      53.        Emerald Dove Chalcophaps indica indica (Smaragdduva)

1 ex Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas 2/9 och 4 ex 3/9 samt 1 ex ropande Cerug Gendang Waterfall 13/9.

  Arten är ovanlig på Java.

      54.        Peaceful Dove Geopelia striata

10 ex Jakarta 31/8 och 1 ex Way Kambas 1/9.

      55.        Little Green Pigeon Treron olax

40 ex Way Kambas River 4/9 och 1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9.

      56.        Cinnamon-headed Pigeon Treron fulvicollis fulvicollis

3 ex Way Kambas 2/9, 1 ex 3/9 samt 20 ex Way Kambas River 4/9.

Cinnamon-headed Pigeon klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten som förekommer i låglandsskogar från Södra Burma ned till Borneo och Sumatra samt på småöarna i den regionen minskar p.g.a. skogsavverkning. Way Kambas är känd som den lokalen där man har bäst möjligheter att se arten.

      57.        Grey-cheeked Pigeon Treron griseicauda griseicauda

16 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

  Rasen griseicauda är endemisk för Java och Bali.

      58.        Sumatran (Green-spectacled) Green Pigeon Treron oxyurus

4 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9.

Sumatran (Green-spectacled) Green Pigeon klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species” och är endemisk för Sumatra och Java. Arten förekommer i skogar på 300 – 1 800 meters höjd på Sumatra och på 600 – 3 000 meters höjd på Java. Skogar på lägre höjd avverkas hårt i området och detta gör att arten numera är svårfunnen.

      59.        Pink-headed Fruit-Dove Ptilinopus porphyreus

1 ♂ Kerinci Sebalat NP 6/9.

  Endemisk för Sumatra, Java och Bali.

      60.        Black-naped Fruit-Dove Ptilinopus melanospilus melanauchen

3 ex ropande Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex ropande 15/9 samt 10 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

      61.        Green Imperial Pigeon Ducula aenena aenena

Tämligen allmän till allmän i Way Kambas 1-4/9.

      62.        Mountain Imperial Pigeon Ducula badia badia

2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

      63.        Pied Imperial Pigeon Ducula bicolor bicolor

40 ex Puala Rambut 31/8.

      64.        Blue-rumped Parrot Psittinus cyanurus cyanurus

1-10 ex Way Kambas 1-4/9.

      65.        Blue-crowned Hanging Parrot Loriculus galgulus

6 ex Way Kambas 2/9 och 10 ex 3/9 samt 30 ex Way Kambas River 4/9.

      66.        Yellow-throated Hanging Parrot Loriculus pusillus

2 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

Yellow-throated Hanging Parrot klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species” och är endemisk för Java och Bali. Arten som lever i låglands-, sump- och bergsskogar upp till 2 000 meters höjd minskar långsamt. På Bali klarar arten uppenbarligen hård uthuggning av skogen hyggligt om man sparar höga träd. På Java är dock minskningen mera omfattande.

      67.        Indian Cuckoo Cuculus micropterus concretus (Indisk gök)

1 juv Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och samma individ 15/9.

  Fågeln matades av en Sunda Warbler.

      68.        Sunda Cuckoo Cuculus lepidus

3 ex ropande Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 2 ex ropade 15/9.

  Arten är nyligen splittad från Oriental Cuckoo.

      69.        Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii

1-7 ex Way Kambas 1-4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

  De flesta observationerna utgjordes av ropande fåglar. På Sumatra uppträder rasen schlegeli och på Java förekommer rasen musicus. C.. s. musicus är endemisk för Java.

      70.        Plaintive Cuckoo Cacomantis merulinus lanceolatus

1 ex ropade Cerug Gendang Waterfall 13/9 och 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14-16/9.

      71.        Brush (Rusty-breasted) Cuckoo Cacomantis variolosus sepulcralis

1 ex ropade Way Kambas 2/9 samt 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

      72.        Asian Koel Eudynamys scolopacea (Koelgök)

1 ex ropade Pulau Rambut 31/8.

      73.        Black-bellied Malkoha Phaenicophaeus diardi diardi

3 ex Way Kambas 2-3/9 samt 3 ex Way Kambas River 4/9.

      74.        Chestnut-bellied Malkoha Phaenicophaeus sumatranus

1 ex Way Kambas River 4/9.

      75.        Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis elongatus

7 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 samt 3 ex 10/9.

  Rasen elongatus är endemisk för Sumatra.

      76.        Chestnut-breasted Malkoha Phaenicophaeus curvirostris

1 ex Way Kambas 3/9 samt 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

  På Sumatra träffar man på rasen singularis och på västra och centrala Java förekommer nominatrasen curvirostris som är endemisk där.

      77.        Sunda Coucal Centropus nigrorufus

1 ex Muara Angke 12/9.

Endemisk för Java.

BirdLife International uppskattar beståndet av denna hotade art till 2 500-10 000 individer. Största hotet mot arten utgörs av habitatförlust och försämrade livsmiljöer. I stor utsträckning omvandlas mangrove och ”swamps” till fiskodlingar, jordbruksland samt att områden även tas i bruk för bebyggelse (av industri och bostäder). Förekomsten är nu fragmenterad och p.g.a. omfattande fångst av arten finns risk för lokal utrotning. Därför klassas arten av BirdLife International som ”Vulnerable Threatened Species”.

      78.        Short-toed Coucal Centropus rectunguis

1 ex sågs mycket bra längs Way Kambas River 4/9.

Short-toed Coucal klassas av BirdLife International som ”Vulnerable Threatened Species”. Som många andra hotade arter som förekommer i Sydostasiens låglandsskogar minskar Short-toed Coucal till följd av avverkning och fragmentering av skogarna. Populationen, som minskar kraftigt, uppgår till ca 10 000 fåglar.

      79.        Barn Owl Tyto alba javanica (Tornuggla)

2 ex på morgonen vid hotellet i Sungai Penuh 11/9.

      80.        Oriental Bay Owl Phodilus badius badius

1 ex ropade Way Kambas 1/9 och 1 ex ropade 3/9.

      81.        Reddish Scops Owl Otus rufescens rufescens

4 ex ropade Way Kambas 1/9 och 3 ex ropade 3/9.

  Reddish Scops Owl klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Som många andra arter i Sydostasien som är bundna till låglandsskog hotas Reddish Scops Owl av det hårda avverkningstrycket på skogarna där.

      82.        Mountain Scops Owl Otus spilocephalus vanderwateri

2 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.

  Rasen vanderwateri är endemisk för Sumatra.

      83.        Rajah Scops Owl Otus brookii solokensis

3 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.

  Rasen solokensis är endemisk för bergsregnskogarna på Sumatra.

      84.        Barred Eagle Owl Bubo sumatranus sumatranus

1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex ropade 7/9.

      85.        Brown Wood Owl Strix leptogrammica myrtha (Vitbrynad uggla)

2 ex ropade Way Kambas 1/9.

  Rasen myrtha är endemisk för Sumatra.

      86.        Collared Owlet Glaucidium brodiei peritum (Kragsparvuggla)

1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 7/10 samt 4 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

  Rasen peritum är endemisk för Sumatra.

      87.        Javan Owlet Glaucidium castanopterum

2 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex ropade 15/9.

  Endemisk för Java och Bali.

      88.        Gould´s Frogmouth Batrachostomus stellatus

1 ex ropade Way Kambas 1/9. Fågeln sågs flyga i ficklampsskenet vid ett tillfälle.

Gould´s Frogmouth klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”.   Arten finns från södra Thailand ner till Borneo och Sumatra. Arten är som mest hotad på de indonesiska Sundaöarna där avverkningstrycket på skogarna är som hårdast. I Malaysia och Thailand klarar sig arten bättre där den uppenbarligen anpassat sig till sekundärskog.

      89.        Short-tailed Frogmouth Batrachostomus poliolophus poliolophus

1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.

Short-tailed Frogmouth är endemisk för Sumatra och Borneo och rasen poliolophus är endemisk för Sumatra. Short-tailed Frogmouth klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species” då utbredningen är dåligt känd. Arten är känd från endast några få platser. Hastigheten på skogsavverkningarna i artens utbredningsområde torde vara ett hot för populationen.

      90.        Javan Frogmouth Batrachostomus javensis  javensis

2 ex ropade Cerug Gendang Waterfall 12/9 samt 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  Rasen javensis är endemisk för västra och centrala Java.

      91.        Sunda Frogmouth Batrachostomus cornutus cornutus

1 ex ropade Way Kambas 3/9.

      92.        Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrourus bimaculatus

1 ex ropade Way Kambas 1/9.

      93.        Bonaparte´s (Sunda) Nightjar Caprimulgus concretus

1 ex ropade Way Kambas 3/9.

  Bonaparte´s Nightjar klassas av BirdLife International som ”Vulnerable Threatened Species”. Arten som antas vara helt bunden till låglandsskog minskar katastrofalt kraftigt Populationen uppgår idag till ca 10 000 fåglar. På Sumatra minskade artens livsmiljö med 30 % mellan 1985-1997 och idag återstår inte mycket av primär låglandsskog på Sumatra.

      94.        Waterfall Swift Hydrochous gigas

100 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 7/9 och 140 ex 8/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

  Waterfall Swift klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten är uppenbarligen fåtalig. Tidigare fanns arten på Gunung Gede – Pangrango NP men är nu försvunnen därifrån. Waterfall Swift häckar i anknytning till vattenfall. Fynden från Borneo och Malaysia är inte tillfredsställande belagda så artens kända utbredning är på Sumatra och västra Java.

      95.        Glossy Swiftlet Collocalia esculenta cyanoptila

Noterad som tämligen allmän Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9 samt längs vägen till Padang 11/9.

  Arten bestämd på utbredning.

      96.        Cave Swiftlet Collocalia linchi linchi

8 observationsdagar. Noterad i varierande antal på Java och Way Kambas, Sumatra. Ofta i hyggliga antal.

  Arten bestämd på utbredningen.

Glossy/Cave Swiftlet Collocalia esculenta/linchi

5 ex Way Kambas 3/9.

      97.        Edible-nest Swiftlet Aerodramus fuciphagus fuciphagus

15 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  Arten bestämd på utbredning och storleksjämförelse med Cave Swiftlet.

Black-nest/Edible-nest Swiftlet Aerodramus maximus/fuciphagus

Noterad i Way Kambas 1-4/9, Kerinci Sebalat NP 6/9 samt längs Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 och längs vägen till Padang 11/9.

      98.        Silver-rumped Needletail Rhaphidura leucopygialis

4 ex Way Kambas 3/9.

      99.        Asian Palm-Swift Cypsiurus balasiensis infumatus

2 ex Way Kambas 3/9 och 5 ex Way Kambas River 4/9.

   100.        House Swift Apus nipalensis subfurcatus

5 ex vid en bro längs vägen till Bandar lampung 5/9.

   101.        Whiskered Treeswift Hemiprocne comata comata

10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

   102.        Javan Trogon Harpactes reinwardtii

3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

  Arten är endemisk för västra Java.

   103.        Sumatran Trogon Harpactes mackloti

2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9.

  Arten är endemisk i Barisan range, Sumatra.

   104.        Red-naped Trogon Harpactes kasumba kasumba

2 ex Way Kambas 2/9.

Red-naped Trogon klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Utbredningen löper från södra Thailand till Borneo och Sumatra. Då arten är bunden till låglandsregnskog är hotet stort för framtiden. Dessbättre finns uppgifter om att arten klarar sig hyggligt på malaysiska delen av Borneo när skogen gallrats och inte slutavverkats.

   105.        Scarlet-rumped Trogon Harpactes duvaucelii

2 ex Way Kambas 2/9.

Scarlet-rumped Trogon är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten påträffas fortfarande allmänt i primär och gallrad låglandsskog (även sumpskogar) upp till 1 065 meters höjd. Förutsatt att krontaksträden inte är kraftigt uthuggna och artens förmåga att klara sig i föryngrings-skogar och på sluttningar gör att det inte föreligger något direkt hot mot arten på Malackahalvön. I Indonesien där trycket på skogarna är hårdare är framtiden dock mera oviss.

   106.        Blue-eared Kingfisher Alcedo meninting

5 ex Way Kambas 3/9 och 10 ex Way Kambas River 4/9 samt 3 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

  På Sumatra ser man rasen rufigastra och på Java förekommer nominatrasen meninting.

   107.        Small Blue Kingfisher Alcedo coerulescens

10 ex Way Kambas River 4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

   108.        Banded Kingfisher Lacedo pulchella pulchella

1 ex ropade Way Kambas 3/9.

   109.        Stork-billed Kingfisher Halcyon capensis cyanopteryx

1-5 ex Way Kambas 1-4/9.

   110.        White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis (Smyrnakungsfiskare)

3 ex Way Kambas river 4/9, noterad under transporterna den 5/9, 2 ex Kerinci Sebalat NP 6-7/9 samt 5 ex längs vägen 8/9.

   111.        Collared Kingfisher Todiramphus chloris

2 ex Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas river 4/9, 1 ex längs vägen 8/9 1 ex Cerug Gendang Waterfall och 1 ex längs vägen 13/9 samt 2 ex Cibodas Botanical garden 15/9 och 5 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

  På Java ser man rasen palmeri och på södra Sumatra finns rasen laubmannianus.

   112.        Sacred Kingfisher Actenoides sanctus

1 ex Pulau Rambut 31/8 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

   113.        Blue-throated Bee-eater Merops viridis viridis

5 ex Way Kambas river 4/9.

   114.        Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaultia

1 ex Way Kambas 3/9.

   115.        Dollarbird Eurystomus orientalis

1 ex Way Kambas 3/9 och 2 ex 4/9.

   116.        Black Hornbill Anthracoceros malayanus

1 ex ropade Way Kambas 1/9 och 2 ex ropade 3/9 samt 3 ex Way Kambas river 4/9.

Black Hornbill är av BirdLife International klassad som ” Lower Risk/Near Threatened species”. Arten påträffas i primär (även gallrad) låglands- och sumpskog upp till vanligtvis 500 meters höjd. Största hotet mot artens existens finns på Sundaöarna där hastigheten på skogsavverkningen utgör ett allvarligt hot mot artens framtid. Arten är mera tolerant för sekundärskog än övriga Hornbills men är samtidigt påverkad av minskningen av slättlandshabitat. Detta har gjort att arten minskat inom hela sitt utbredningsområde. 

   117.        Rhinoceros Hornbill Buceros rhinoceros rhinoceros

4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och ytterligare 4 ex 10/9.

Rhinoceros Hornbill är av BirdLife International klassad som ” Lower Risk/Near Threatened species”. Arten påträffas i låglands-, bergs- och sumpskogar upp till 1 400 meters höjd. Största hotet mot arten finns på Sundaöarna där hastigheten på skogsavverkningen utgör ett allvarligt hot mot artens framtid. Det övergripande hotet mot arten är avskogning och fragmentering av artens biotoper. Skogsavverkning med syfte att plantera oljepalmer har orsakat nedgång av beståndet i hela utbredningsområdet. 

   118.        Great Hornbill Buceros bicornis

1 ex Way Kambas river 4/9.

Great Hornbill är av BirdLife International klassad som ” Lower Risk/Near Threatened species”. Arten som förekommer i städsegröna skogar upp till 1 560 meters höjd finns från västra och sydvästra Kina (rar), indiska halvön och Sydostasien till Sumatra. Tätheten i förekomsten av Great Hornbill sammanfaller med hur mycket stora träd det finns i artens närhet. Arten är därför vanligast i opåverkade skogar och som mest hotad i områden med högt avverkningstryck.

   119.        Helmeted Hornbill Buceros vigil

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

Helmeted Hornbill är av BirdLife International klassad som ” Lower Risk/Near Threatened species”. Arten påträffas i städsegröna skogar och lövfällande skogar upp till 1 500 meters höjd. Helmeted Hornbill påverkas i mindre utsträckning av selektiv avverkning och förekommer även på högre höjder där skogs­avverkningen ännu inte är så omfattande som i låglandet. Ett annat hot mot arten är jakt där syftet är att komma över den enorma kask som pryder näbbasen (f f a hannens).

   120.        Wreathed Hornbill Aceros undulatus

8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 4 ex 10/9.

   121.        Brown Barbet Calorhamphus fuliginosus hayii

2-8 ex Way Kambas 2-4/9.

   122.        Fire-tufted Barbet Psilopogon pyrolophus

10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9, 12 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt noterad utan bokförda antal 9-10/9 samt 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

  I litteraturen anges inte arten från Java. Fåglarna på Gunung Gede – Pangrango NP har okänt ursprung men arten är observerad där vid flera tillfällen under de senaste åren.

   123.        Brown-throated Barbet Megalaima corvina

10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 6 ex 15/9.

  De flesta observationerna utgörs av ropande fåglar. Arten är endemisk för västra Javas bergsskogar.

   124.        Red-crowned Barbet Megalaima rafflesii

5-6 ex Way Kambas 1-4/9.   De flesta observationerna avser ropande fåglar.

Red-crowned Barbet är av BirdLife International klassad som ” Lower Risk/Near Threatened species”. Utbredning går från södra Burma till Borneo och Sumatra där den finns i städsegrön låglandsskog upp till 800 meters höjd. Avskogning och påföljande fragmentering av utbredningen är ett allvarligt hot mot artens framtid.

   125.        Red-throated Barbet Megalaima mystacophanos mystacophanos

1 ex ropade Way Kambas 2/9.

   126.        Black-banded (Javan) Barbet Megalaima javensis

1 ex Muara Angke 12/9 samt 3 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

Black-banded Barbet som är endemisk på Java och Bali klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten finns i gles städsegrön låglandsskog upp till 1 500 meters höjd. Den extrema skogsavverkningen på Java och Bali är ett stort hot mot arten. Dessbättre är avverkningen inte lika omfattande på högre höjder varför hotet är mindre där.

   127.        Black-browed Barbet Megalaima oorti oorti

5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 3 ex 7/9 samt 2-4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.

   128.        Flame-fronted (Orange-fronted) Barbet Megalaima armillaris armillaris

10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9.

De flesta observationerna utgörs av ropande fåglar. Arten är endemisk på Java och Bali. Nominatformen armillaris är endemisk för Java.

   129.        Blue-eared Barbet Megalaima australis duvaucelii

1-3 ex Way Kambas 1-4/9.

   130.        Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala rosea

10 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

  Rasen rosea är endemisk för Java och Bali.

   131.        Speckled Piculet Pitta Picumnus innominatus malayorum

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

   132.        Brown-capped (Sunda) Woodpecker Dendrocopos moluccensis moluccensis

2 ex Way Kambas 2/9, 5 ex Muara Angke 12/9, 2 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 4 ex 13/9 samt 1 ex Jakarta airport. 

   133.        Fulvous-breasted Woodpecker Dendrocopos macei analis

1 ex Muara Angke 12/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 1 ex 13/9.

  Rasen analis är endemisk för södra Sumatra, Java och Bali.

   134.        Rufous Woodpecker Celeus brachyurus squamigularis

2 ex Way Kambas 2/9.

   135.        White-bellied Woodpecker Dryocopus javensis javensis (Vitbukig spillkråka)

2 ex Way Kambas river 4/9.

   136.        Banded Woodpecker Picus miniaceus malaccensis

1 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 4/9.

   137.        Lesser Yellownape Picus chlorolophus vanheysti

2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

  Rasen vanheysti är endemisk för Sumatras högland.

   138.        Crimson-winged Woodpecker Picus puniceus puniceus

1 ex Way Kambas 2/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  Nominatformen puniceus är endemisk för Java.

   139.        Checker-throated Woodpecker Picus mentalis humii

2 ex Way Kambas 3/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9.

   140.        Maroon Woodpecker Blythipicus rubiginosus

1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.

   141.        Buff-necked Woodpecker Meiglyptes tukki tukki

1 ex Way Kambas 3/9.

Buff-necked Woodpecker är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten påträffas i ädellövskog eller blandskog samt i sumpskogar upp till 1 250 meters höjd från södra Burma och Thailand till Borneo och Sumatra. Största hotet mot artens existens finns på Sundaöarna där hastigheten på skogsavverkningen utgör ett allvarligt hot mot artens framtid. På Malackahalvön är arten fläckvis tämligen allmän och hotbilden mindre.

   142.        Black-and-red Broadbill Cymbirhynchus macrorhynchos macrorhynchos

3 ex Way Kambas river 4/9.

   143.        Long-tailed Broadbill Psarisomus dalhousiae psittacinus

2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

   144.        Banded Broadbill Eurylaimus javanicus

2 ex ropade Way Kambas 2/9 och 3 ex ropade 3/9, 1 ex sågs bra Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex ropade 15/9.

  På Sumatra förekommer rasen harteri och på Java förekommer rasen javanicus.

   145.        Black-and-yellow Broadbill Eurylaimus ochromalus

2 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 4/9.

Black-and-yellow Broadbill är av BirdLife International klassad som ”Near Threatened species”. Arten påträffas i primära och sekundära skogar samt i omgivande plantager upp till 1 200 meters höjd från södra Burma och Thailand till Borneo och Sumatra, Java och Bali. I Thailand och Malaysia påverkas arten i mindre utsträck­ning av selektiv avverkning och förekommer även på högre höjder där skogs­avverkningen ännu inte är så omfattande som i låglandet.

   146.        Schneider´s Pitta Pitta schneideri

2 ex ropande Kerinci Sebalat NP 6/9 och 1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

  Schneider´s Pitta är endemisk för Sumatra och förekommer enbart i Barisan Range. Historiskt har populationen varit hygglig vid Gunung Kerinci men återupptäckten 1988 var första fyndet av arten på 70 år. Enligt BirdLife International uppgår det minskande beståndet av arten till 2 500-10 000 individer. Största hotet mot arten utgörs av habitatförstörelse. Då främst genom att skogarna avverkas (illegalt) för att bereda mark för jordbruk. Arten klassas av BirdLife International som ”Vulnerable threatened species”.

   147.        Banded Pitta Pitta guajana

1-2 ex ropade Way Kambas 1-4/9 samt 5 ex ropade Cerug Gendang Waterfall 13/9.

 En av fåglarna i Way Kambas sågs mycket bra. På Sumatra förekommer rasen irena och på Java ser man nominatformen guajana. Irena är den mest spektakulärt färgade av raserna av Banded Pitta.

   148.        Black-crowned (Graceful) Pitta Pitta venusta

1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9.

  Black-crowned Pitta är endemisk för Sumatra och förekommer liksom Schneider´s Pitta enbart i Barisan Range. Enligt BirdLife International uppgår det minskande beståndet av arten till 2 500-10 000 individer. Största hotet mot arten utgörs av habitatförstörelse. Då främst genom att skogarna avverkas (illegalt) för att bereda mark för jordbruk. Black-crowned Pitta har sin utbredning på lägre höjd än Schneider´s Pitta därför är också hotet mot arten större då avverkningstrycket på skogarna är större på lägre höjd. Arten klassas av BirdLife International som ”Vulnerable threatened species”.

   149.        Barn Swallow Hirundo rustica (Ladusvala)

2-3 ex Way Kambas 1-3/9 och 20 ex Way Kambas river 4/9, noterad vid Kerinci Sebalat NP 6-7/9 samt 3 ex Muara Angke 12/9.

   150.        Pacific Swallow Hirundo tahitica javanica

2 ex Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas river 4/9, 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 4 ex 10/9, 10 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 10 ex 15/9 samt noterad längs vägen 16-17/9.

   151.        Grey Wagtail Motacilla cinerea cinerea (Forsärla)

Sedd dagligen i Kerinci Sebalat NP 6-10/9 med 1-10 ex samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9.

   152.        Sunda Cuckooshrike Coracina larvata melanocephala

2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och 6 ex 9/9.

  Arten är endemisk för Sumatra, Borneo och Java. Rasen melanocephala är endemisk för Sumatra.

   153.        Javan Cuckooshrike Coracina javensis

1 ♂ + 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9.

   154.        Bar-bellied Cuckooshrike Coracina striata sumatrensis

3 ex Way Kambas river 4/9.

   155.        Pied Triller Lalage nigra nigra

1 par vid mynningen av Way Kambas river 4/9 samt 2 ex Muara Angke 12/9.

   156.        Fiery Minivet Pericrocotus igneus igneus

1-6 ex Way Kambas 2-4/9.

Fiery Minivet är av BirdLife International klassad som ”Near Threatened species”. Arten påträffas i mangrove och ädellövskogar upp till 1 220 meters höjd men i huvudsak under 600 meters höjd, från södra Burma och Thailand till Borneo, Sumatra och Filippinerna (Palawan). Avverkningstrycket på skogarna i låglandet är ett stort hot mot arten. Dessbättre är avverkningen inte lika omfattande på högre höjder varför hotet är mindre där.

   157.        Sunda Minivet Pericrocotus miniatus

40 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 80 ex 7/9.

Arten är endemisk för högländerna på Sumatra och Java och uppträder ofta i stora flockar. Den 7/9 såg vi ca 50 ex tillsammans.

   158.        Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus xanthogaster

2 ex Way Kambas 2/9 och 2 ex 4/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

   159.        Grey-chinned Minivet Pericrocotus solaris montanus (Gråstrupig minivett)

6 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9 samt 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

   160.        Bar-winged Flycatcher-Shrike Hemipus picatus intermedius

8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

   161.        Black-winged Flycatcher-Shrike Hemipus hirundinaceus

2 ex Way Kambas 2/9 och 9 ex 4/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 8 ex 13/9 samt 1 ex längs vägen 13/9 och 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

   162.        Cream-striped Bulbul Pycnonotus leucogrammicus

3-8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.

  Arten är endemisk i bergsskogarna på västra Sumatra.

   163.        Spot-necked Bulbul Pycnonotus tympanistrigus

3-20 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.

Spot-necked Bulbul som är endemisk för Sumatra klassas BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten förekommer i bergsskogar mellan 600 – 1 400 meters höjd (huvuddelen av populationen finns under 900 meters höjd). I början av 1990-talet fanns inte många fynd men arten är i dag känd från flera områden. Arten minskar dock till följd av skogsavverkning.

   164.        Black-headed Bulbul Pycnonotus atriceps hyperemnus

1 ex Way Kambas 1/9 och 10 ex 2/9.

   165.        Grey-bellied Bulbul Pycnonotus cyaniventris cyaniventris

4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.                    

Grey-bellied Bulbul är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten före­kommer i låglandsskog och i bergsskogar upp till 1 200 meters höjd från södra Burma/Thailand till Burma och Sumatra. Grey-bellied Bulbul förekommer även i sekundär skog och på högre höjder där skogs­avverkningen ännu inte är så omfattande som i låglandet samt i glesa skogsområden. Dessutom förekommer den även i ytterkanterna av skogsområden. Detta sammantaget gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.

   166.        Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster aurigaster

10 ex Jakarta 31/8 och 5 ex 1/9, noterad med flera ex längs vägen Sungai Penuh – Padang 11/9, noterad med flera ex Muara Angke 12/9, samt noterad med flera ex Bogor Botanical Garden 16/9 och längs vägen 17/9.

  Arten är introducerad på Sumatra. Rasen aurigaster är endemisk för Java och Bali.

   167.        Orange-spotted Bulbul Pycnonotus bimaculatus barat

6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9.

  Arten är endemisk för Sumatra, Java och Bali.

   168.        Yellow-vented Bulbul Pycnonotus goiavier

2 ex Way Kambas 4/9, 2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 1 ex 7/9, 4 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 2 ex Muara Angke 12/9.

  På Sumatra förekommer rasen personatus och på Java finner man rasen analis.

   169.        Cream-vented Bulbul Pycnonotus simplex simplex

3 ex Way Kambas 1/9, 1 ex 2/9 och 1 ex 4/9.

   170.        Red-eyed Bulbul Pycnonotus brunneus brunneus

Från enstaka ex till tämligen allmän Way Kambas 1-4/9 samt 4 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

   171.        Ochraceous Bulbul Alophoixus ochraceus sumatranus

6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

  Rasen sumatranus är endemisk för västra Sumatras högland.

   172.        Hairy-backed Bulbul Tricholestes criniger

1 ex Way Kambas 1/9.

   173.        Sunda Bulbul Ixos virescens

10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/2 och 2 ex 10/9 samt 4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

Arten är endemisk i bergsskogarna på västra Sumatra och Java. På Sumatra finner man rasen sumatranus och på Java förekommer rasen virescens.

   174.        Ashy Bulbul Hemixos flavala cinereus

10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

   175.        Blue-winged Leafbird Chloropsis cochinchinensis

2 ex Way Kambas 1/9, 1 ex 2/9 och 8 ex 4/9, 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

  På Sumatra ser man rasen icterocephala och på Java rasen nigricollis.

   176.        Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons media

3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9.

  Rasen media är endemisk för Sumatra.

   177.        Blue-masked Leafbird Chloropsis venusta

1 ♂ Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 10 ex 10/9.

Blue-masked Leafbird som är endemisk för Sumatra klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Den förekommer i bergsskogar mellan 600 – 1 500 meters höjd. P.g.a. skogsavverkningar finns samma hotbild mot denna art som för många andra skogslevande arter på Sumatra.

   178.        Common Iora Aegithina tiphia scapularis

4 ex Muara Angke 12/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 8 ex 13/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  Rasen scapularis är endemisk för Java och Bali.

   179.        Green Iora Aegithina viridissima viridissima

1-9 ex Way Kambas 1-4/9.

Green Iora klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Utbredningen löper från södra Burma/Thailand till Borneo och Sumatra. Då arten är bunden till låglandsregnskog är hotet stort för framtiden. Dessbättre finns uppgifter om att arten klarar sig hyggligt i sekundärskog i Thailand och Malaysia.

   180.        Javan Whistling Thrush Myophonus glaucinus

5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 9 ex 15/9.

  Arten är endemisk i bergsskogarna på Java och Bali.

   181.        Chestnut-winged Whistling Thrush Myophonus castaneus

2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 4 ex 7/9 samt 2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.

  Arten är endemisk för Sumatra.

   182.        Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus dichrorhynchus (Blå visseltrast)

1 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 5 ex under hela dagen 8/9.

   183.        Lesser Shortwing Brachypteryx leucophrys leucophrys

5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 7 ex 7/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 6 ex 10/9, 4 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, 6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 12 ex 15/9 samt 2 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  Så gott som samtliga observationer avser sjungande fåglar.

   184.        White-browed Shortwing Brachypteryx montana (Blå kortvinge)

10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 16 ex 7/9 samt 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9.

  Så gott som samtliga observationer avser sjungande fåglar. I Kerinci Sebalat NP (6-7/9) var skillnaden i höjdutbredning mycket påtaglig. White-browed ersatte Lesser när man kom högre upp på skogssluttningarna. I Gunung Gede – Pangrango NP var denna skillnad mindre tydlig. På Sumatra förekommer den endemiska rasen saturata och på Java finner man den endemiska nominatformen montana.

   185.        Hill Prinia Prinia atrogularis dysancrita (Svartstrupig prinia)

1 ex Keresek Tua 8/9, 7-10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9 samt 3 ex längs vägen 11/9.

  Rasen dysancrita är endemisk för västra Sumatra.

   186.        Bar-winged Prinia Prinia familiaris prinia

1 ex Jakarta Airport 1/9, 15 ex Muara Angke 12/9, 5 ex Cerug Gendang Waterfall och 3 ex Carita Beach 13/9, 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 6 ex 15/9 samt flera ex Cibodas Botanical garden och i Bogor Botanical Garden 16/9.

  Arten är endemisk för Sumatra, Java och Bali.

   187.        Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris rafflesi

1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.

   188.        Javan Tesia Tesia superciliaris

10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9.

  Arten är endemisk i bergsskogarna på Java och var där vanligare på lite lägre höjd.

   189.        Sunda Bush Warbler Cettia vulcania

2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 och 3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

På centrala och södra Sumatra uppträder den endemiska rasen flaviventris och på Java nominatformen vulcania.

   190.        Oriental Reed Warbler Acrocephalus orientalis (Kinesisk trastsångare)

2 ex Muara Angke 12/9.

   191.        Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus lentecaptus (Papyrussångare)

3 ex Muara Angke 12/9.

   192.        Mountain Tailorbird Orthotomus cuculatus cuculatus

8 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9, 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 7 ex 15/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  Rasen cuculatus är endemisk för Sumatra, Java och Bali.

   193.        Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis atrogularis

1-4 ex Way Kambas 1-4/9.

   194.        Ashy Tailorbird Orthotomus ruficeps

3-10 ex Way Kambas 1-3/9 samt allmän Way Kambas river 4/9, 10 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 6 ex Muara Angke 12/9 och 2 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

  På Sumatra förekommer rasen cineraceus och på Java den endemiska nominatformen ruficeps.

   195.        Olive-backed Tailorbird Orthotomus sepium sepium

3 ex Cibodas Botanical garden och 2 ex Bogor Botanical garden 16/9.

   196.        Eastern crowned Leaf Warbler Phylloscopus coronatus (Östlig kronsångare)

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

   197.        Mountain Warbler Phylloscopus trivirgatus trivirgatus

3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 10 ex 7/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 samt 10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 15 ex 15/9.

   198.        Chestnut-crowned Warbler Seicercus castaniceps (Rödkronad bambusångare)

5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 3 ex 7/9 samt 3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9.

  På västra Sumatra finner man den endemiska rasen muelleri.

   199.        Sunda Warbler Seicercus grammiceps

3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9 samt 15 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9.

  1 adult fågel matade 1 juvenil Indian Cuckoo i Gunung Gede – Pangrango NP 15/9. På Sumatra ser man rasen sumatrensis och på Java förekommer rasen grammiceps.

  Arten är endemisk för Sumatra, Java och Bali.

   200.        Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica (Glasögonflugsnappare)

1 ex Way Kambas 3/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

   201.        Snowy-browed Flycatcher Ficedula hyperythra (Vitbrynad flugsnappare)

2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 1 ex 7/9 samt 1 par Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

  På Sumatra förekommer rasen sumatrana och på Java finner man rasen vulcani.

   202.        Little Pied Flycatcher Ficedula westermanni (Nunneflugsnappare)

1 ♂ Kerinci Sebalat NP 6/9, 4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 6 ex 15/9 samt 8 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  På Sumatra förekommer nominatformen westermanni och på Java ser man rasen hasselti.

   203.        Verditer Flycatcher Eumyias thalassina thalassoides (Turkosflugsnappare)

3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 9/9.

   204.        Indigo Flycatcher Eumyias indigo

1 ex Kerinci Sebalat NP 6/9, 6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  Arten är endemisk för Sumatra, Java och Borneo. E. i. ruficrissa på Sumatra och E. i. indigo på Java.

   205.        Large Niltava Niltava grandis decipiens (Större niltava)

1 ♂ Kerinci Sebalat NP 6/9.

   206.        White-tailed Flycatcher Cyornis concretus concretus

1 ♂ Kerinci Sebalat NP 10/9.

   207.        Pale Blue Flycatcher Cyornis unicolor harteri

1 ♂ Kerinci Sebalat NP 10/9.

   208.        Mangrove Blue Flycatcher Cyornis rufigastra rufigastra

2 ex sjungande Way Kambas river 4/9.

   209.        Grey-headed Canary Flycatcher Culicicapa ceylonensis ceylonensis (Gråhuvad solflugsnappare)

Sedd dagligen i Kerinci Sebalat NP 6-10/9 med 4-10 ex samt 3 ex längs vägen Keresek Tua – Padang 11/9 och 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

   210.        Oriental Magpie Robin Copsychus saularis musicus (Skatnäktergal)

1-2 ex Way Kambas 2-4/9.

   211.        White-rumped Shama Copsychus malabaricus tricolor

2 ex Way Kambas 3/9.

   212.        Rufous-tailed Shama Trichixos pyrropygus

1 ex sjungande Way Kambas 4/9.

   213.        Sunda Robin Cinclidium diana diana

6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 2 ex 15/9.

  Arten är endemisk för Sumatra och Java och rasen diana förekommer enbart på Java.

   214.        Sunda (Lesser) Forktail Enicurus velatus

2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 3 ex 15/9.

Arten är endemisk för Sumatra och Java. På Sumatra uppträder rasen S. v. sumatranus och på Java rasen S. v. velatus.

   215.        White-crowned Forktail Enicurus leschenaulti leschenaulti (Vitkronad klyvstjärt)

1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 2 ex 15/9.

  Nominatformen leschenaulti är endemisk för java och Bali.

   216.        Javan Cochoa Cochoa azurea

1 ex sjungande Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

Arten är endemisk i bergen på västra och centrala Java och klassas av BirdLife International som ”Vulnerable threatened species”. Man finner Javan Cochoa i bergsregnskogar mellan 900 -3 000 meters höjd. Avverkning, uthuggning och fragmentering av skogarna är största hotet mot arten. Populationen uppgår till 2 500 – 10 000 individer.

   217.        Rufous-tailed Fantail Rhipidura phoenicura

12 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 10 ex 15/9.

  Arten är endemisk i bergsskogarna på Java.

   218.        White-throated Fantail Rhipidura albicollis atrata

4 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 4 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9.

   219.        Pied Fantail Rhipidura javanica

2 ex Way Kambas 2-3/9, 8 ex Muara Angke 12/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  R. j. longicauda uppträder på Sumatra och R. j. javanica på Java.

   220.        Black-naped Monarch Hypothymis azurea prophata

1 ♂ Way Kambas 2/9, 2 ex 3/9 och 1 par 4/9.

   221.        Asian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi australis (Asiatisk paradisflugsnappare)

2 ex Way Kambas 3/9.

  Rasen australis är endemisk för södra Sumatra och Java.

   222.        Rufous-fronted Laughingthrush Garrulax rufifrons rufifrons

4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  Arten är endemisk för Java. G. r. rufifrons har sin utbredning på västra Java. BirdLife International klassar arten som ”Lower Risk/Near Threatened species” p.g.a. fångtsttrycket. Arten är en populär burfågel. Dessbättre är miljön som arten förekommer i inte hotad.

   223.        Black Laughingthrush Garrulax lugubris lugubris

2-6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.

   224.        Chestnut-capped Laughingthrush Garrulax mitratus mitratus

5-20 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.

  Rasen mitratus är endemisk för västra Sumatras högland.

   225.        White-chested Babbler Trichastoma rostratum rostratum

1-5 ex längs Way Kambas river 2-4/9.

White-chested Babbler är av BirdLife International klassad som ”Near Threatened species”. Arten före­kommer i mangrove och nära vatten i låglandsskog upp till 500 meters höjd från södra Burma/Thailand till Borneo och Sumatra. Artens för­måga att anpassa sig även till sekundär skog och igenvuxna plantager gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.

   226.        Ferruginous Babbler Trichastoma bicolor

1 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 2/9.

   227.        Horsfield´s Babbler Malacocincla sepiaria sepiaria

4 ex Cerug Gendang Waterfall och 2 ex Carita Beach 13/9 samt 8 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och allmän 15/9.

  Rasen sepiaria är endemisk för Java och Bali.

   228.        Black-capped Babbler Pellorneum capistratum capistratum

1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

  Rasen capistratum är endemisk för Java.

   229.        Moustached Babbler Malacopteron magnirostre magnirostre

3 ex Way Kambas 3/9 och 1 ex 4/9.

   230.        Sooty-capped Babbler Malacopteron affine affine

10 ex Way Kambas 2-3/9 och 1 ex 4/9.

Sooty-capped Babbler är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten före­kommer tämligen allmänt i låglandsskog och sumpskogar upp till 700 meters höjd från södra Thailand till Borneo och Sumatra. Artens förmåga att anpassa sig även till sekundär skog och att den även förekommer i skogskanter gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.

   231.        Scaly-crowned Babbler Malacopteron cinereum cinereum

1 ex Way Kambas 2/9 och 2 ex 3/9.

   232.        Rufous-crowned Babbler Malacopteron magnum magnum

2 ex Way Kambas 3/9.

Rufous-crowned Babbler är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten före­kommer tämligen allmänt i låglandsskog upp till 800 meters höjd från södra Burma/Thailand till Borneo, Sumatra och Filippinerna (Palawan). Artens förmåga att anpassa sig även till sekundär skog och att den även förekommer i skogskanter gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.

   233.        Rusty-breasted Wren Babbler Napothera rufipectus

5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9.

  Arten är endemisk i bergsskogarna på västra Sumatra.

   234.        Eye-browed Wren Babbler Napothera epilepidota diluta

5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9.

  Rasen diluta är endemisk för norra och västra Sumatra.

   235.        Pygmy Wren Babbler Pnoepyga pusilla (Mindre smygtimalia)

10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9, 2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 7/9, 8 ex hela dagen 8/9, 6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 samt 10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 15 ex 15/9.

  Två olika raser på resan; P. p. lepida på Sumatra och P. p. rufa på Java. I artens nordliga del av utbredningsområdet består sången av två toner. På såväl Sumatra som Java varierade sången från två till tre toner och ibland även fyra toner. Särskilt i Gunung Gede – Pangrango NP hördes många individer sjunga fyra toner.

   236.        Rufous-fronted Babbler Stachyris rufifrons poliogaster

6 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9.

   237.        Golden Babbler Stachyris chrysaea frigida

20 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 10 ex 7/9, 25 ex under dagen 8/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9-10/9.

  Rasen frigida är endemisk för västra Sumatras högland.

   238.        White-breasted Babbler Stachyris grammiceps

1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 1 ex 13/9.

White-breasted Babbler som är endemisk på västra Java klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten påträffas i låglandsskog och på skogssluttningar upp till 1 400 meters höjd. Utanför Gunung Halimun, där arten är mycket allmän, är förekomsten fragmenterad.

   239.        Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps larvata

30 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9, 15 ex hela dagen 8/9 samt 10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

  Rasen larvata är endemisk för Sumatra och Lingga-arkipelagen.

   240.        Spot-necked Babbler Stachyris striolata striolata

3 ex längs vägen Kerinci – Padang 11/9.

  På västra Sumatras högland finner man rasen S. s. striolata.

   241.        White-bibbed (Tree-) Babbler Stachyris thoracica thoracica

6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 14 ex 15/9.

  Arten är endemisk för Sumatra och Java.

   242.        Chestnut-rumped Babbler Stachyris maculata maculata

1-5 ex Way Kambas 2-4/9.

Chestnut-rumped Babbler är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten före­kommer i ädellövskogar upp till 800 meters höjd från södra Thailand till Borneo och Sumatra. Då arten förekommer i lägre bergsskogar där skogsav­verkningarna ännu inte varit omfattande föreligger inte något omedelbart hot mot arten.

   243.        Chestnut-winged Babbler Stachyris erythroptera pyrrhophaea

1-2 ex Way Kambas 1-4/9.

   244.        Crescent-chested (Tree-) Babbler Stachyris melanothorax melanothorax

2 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9.

  Arten är endemisk för Java och Bali.

   245.        Striped Tit-Babbler Macronous gularis gularis

Från 4 ex till allmän Way Kambas 2-4/9 samt 2 ex sjungande Cerug Gendang Waterfall 13/9 och 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

   246.        Grey-cheeked Tit-Babbler Macronous flavicollis javanicus

10 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 15 ex 13/9.

  Arten är endemisk för Java och Kangean Islands (Java Sea).

   247.        White-browed Shrike-Babbler Pteruthius flaviscapis

4 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 samt 4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  På Sumatra rasen cameranoi och på Java rasen flaviscapis.

   248.        Chestnut-fronted Shrike-Babbler Pteruthius aenobarbus aenobarbus

4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9.

  Rasen aenobarbus är endemisk för västra Java.

   249.        Javan Fulvetta Alcippe pyrrhoptera

20 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 40 ex 15/9.

  Arten är endemisk i skogarna på västra och centrala Java.

   250.        Long-tailed Sibia Heterophasia picaoides simillima

8 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9 samt 4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 6 ex 10/9.

  Rasen simillima är endemisk för västra Sumatra.

   251.        Pygmy Tit Psaltria exilis

9 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

  Arten är endemisk i bergsskogarna på västra och centrala Java.

   252.        Golden-bellied Gerygone Gerygone sulphurea sulphurea

1 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Jakarta 1/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9 samt 10 ex Muara Angke 12/9.

   253.        Great Tit Parus major (Talgoxe)

2 ex sjungande Way Kambas river 4/9, 4 ex Kerinci Sebalat NP 6-7/9, 2 ex Muara Angke 12/9, 3 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 2 ex 13/9, 10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 25 ex 15/9 samt noterad Cibodas Botanical garden och Bogor Botanical Garden 16/9.

  Rasen ambiguus på Sumatra är en blek variant på vår form av talgoxe och lever i huvudsak i mangrove. På Java ser man rasen cinereus.

   254.        Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis velata

1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 6 ex 13/9.

  Rasen velata är endemisk för Java.

   255.        Blue Nuthatch Sitta azurea

8 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 4 ex 7/9, 5 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9, 8 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  På Sumatra ses rasen expectata och på Java rasen nigriventer som är endemisk för västra Java.

   256.        Ruby-cheeked Sunbird Chalcoparia singalensis sumatrana

4 ex Way Kambas river 4/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

  Rasen sumatrana är endemisk förs Sumatra och Belitung Island.

   257.         (Plain-) Brown-throated Sunbird Anthreptes malacensis

1 ex Way Kambas 1/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 2 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

   258.        Purple-throated Sunbird Leptocoma sperata brasiliana

5 ex Way Kambas 3/9 och 6 ex Way Kambas river 4/9.

   259.        Olive-backed Sunbird Nectarinia jugularis ornatus

1 ex Way Kambas 2/9 och 3 ex 3/9, 2 ex Muara Angke 12/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

   260.        White-flanked Sunbird Aethopyga eximia

4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 8 ex 15/9 samt 10 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  Arten är endemisk för Java.

   261.        Eastern Crimson Sunbird Aethopyga siparaja siparaja

6 ex Way Kambas 3/9 och 10 ex Way Kambas river 4/9.

   262.        Scarlet (Javan) Sunbird Aethopyga mystacilis

1 par Cerug Gendang Waterfall 13/9.

  Arten är endemisk för Java.

   263.        Temminck´s Sunbird Aethopyga temminckii

2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9, 2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9-10/9.

   264.        Spectacled Spiderhunter Arachnothera flavigaster

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

   265.        Streaky-breasted Spiderhunter Arachnothera affinis affinis

1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

   266.        Orange-bellied Flowerpecker Dicaeum trigonostigma melanostigma

1-2 ex Way Kambas 1-4/9 samt 6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9.

   267.        Plain Flowerpecker Dicaeum concolor sollicitans

1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

  Rasen sollicitans är endemisk för Java och Bali.

   268.        Fire-breasted (Buff-bellied) Flowerpecker Dicaeum ignipectus beccarii (Orientblomsterpickare)

1 ♂ W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9.

  Rasen beccarii är endemisk för bergsskogarna på Sumatra.

   269.        Blood-breasted Flowerpecker Dicaeum sanguinolentum sanguinolentum

1 par Cerug Gendang Waterfall 13/9, 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9 samt 10 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

   270.        Scarlet-headed Flowerpecker Dicaeum trochileum trochileum

1 ♀ Tanjung Pasir 31/8, 1 par Jakarta 1/9 samt 5 ex Muara Angke 12/9 och 1 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

   271.        Oriental White-eye Zosterops palpebrosus (Indisk glasögonfågel)

Sedd dagligen i Kerinci Sebalat NP 6-10/9 från enstaka fåglar till 30 ex (Tapan road 9/9), noterad längs vägen Kerinci – Padang 11/9, 5 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt noterad i Gunung Gede – Pangrango NP 15/9 och Cibodas Botanical garden 16/9.

  Såväl den gulbukiga rasen sumatranus och den gråbukiga rasen buxtoni uppträder tillsammans både på Java och Sumatra. Den smala gula buklinjen på buxtoni var ibland nästan omöjlig att se. Det föreligger alltså förväxlingsrisk med Mountain White-eye.

   272.        Black-capped White-eye Zosterops atricapilla atricapilla

10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

  Arten är endemisk för Sumatra och Borneo

   273.        Javan Grey-throated White-eye Lophozosterops javanicus frontalis

Allmän Gunung Gede – Pangrango NP 14-15/9.

  Arten är endemisk för Java och L. j. frontalis är endemisk för västra Java.

   274.        Dark-throated Oriole Oriolus xanthonotus xanthonotus

1 ♂ Way Kambas 4/9.

   275.        Black-naped Oriole Oriolus chinensis maculatus

8 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Muara Angke 12/9, samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 och 7 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

   276.        Black-and-crimson Oriole Oriolus cruentus consanguineus

10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9.

  O. c. consanguineus är endemisk för Sumatra.

   277.        Asian Fairy Bluebird Irena puella

1-2 ex Way Kambas 1-4/9, 10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 4 ex 10/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

  På Sumatra förekommer rasen crinigera och på Java den endemiska rasen turcosa.

   278.        Long-tailed Shrike Lanius schach bentet (Rostgumpad törnskata)

1 ex längs vägen Bandar Lampung – Way Kambas 1/9, 2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 8 ex 7/9, 8 ex under dagen 8/9 samt 10 ex längs vägen Kerinci – Padang 11/9 och 1 ex Jakarta Airport 17/9.

   279.        Rufous-winged Philentoma Philentoma pyrhoptera pyrhoptera

1 ex Way Kambas 4/9.

   280.        Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus (Grå drongo)

3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9, 20 ex 9/9 och noterad utan bokförda antal 10/9, 2 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9 och 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.

  På Sumatra kan det röra sig om flera raser medan rasen på Java är nominatformen leucophaeus.

   281.        Bronzed Drongo Dicrurus aeneus malayensis

2 ex Way Kambas 3/9 samt 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och 1 ex 9/9.

   282.        Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer remifer

4 ex Way Kambas 1/9, 3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9-10/9 samt 3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14-15/9.

  Nominatformen remifer är endemisk för Sumatra och Java.

   283.        Sumatran Drongo Dicrurus sumatranus

1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.

Sumatran Drongo som är endemisk för Sumatra klassa av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Man hittar arten i låglandsskog och på skogssluttningar upp till 800 meters höjd. Det hårda avverkningstrycket på låglandsskog på Sumatra utgör ett hot för arten.

   284.        Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus platurus

5 ex Way Kambas 2/9 och 3 ex 3/9.

   285.        White-breasted Woodswallow Artamus leucorynchus amydrus

5 ex Pulau Rambut 31/8, 8 ex Way Kambas river 4/9 samt 4 ex Muara Angke 12/9.

   286.        Black Magpie Platysmurus leucopterus leucopterus

1 ex sjungande Way Kambas 3/9.

   287.        Sumatran Treepie Dendrocitta occipitalis

10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9, 12 ex 9/9 och tämligen allmän 10/9.

  Arten är endemisk för Sumatra.

   288.        Racket-tailed Treepie Cryspirina temia

5 ex Muara Angke 12/9.

   289.        Slender-billed Crow Corvus enca compilator

Hörd Way Kambas 1/9, 3 ex 2/9 och 3 ex 4/9 samt 5 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.

   290.        Large-billed Crow Corvus macrorhynchos macrorhynchos (Djungelkråka)

Noterad utan bokförda antal Jakarta 31/8 samt 8 ex Way Kambas 1/9.

   291.        Hill Myna Gracula religiosa religiosa (Beostare)

4-10 ex Way Kambas 1-4/9.

   292.        Javan Myna Acridotheres javanicus

40 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9, 3 ex längs vägen 8/9 samt 15 ex Muara Angke 12/9.

  Arten är endemisk för Java och Bali.

   293.        Eurasian Tree Sparrow Passer montanus malaccensis (Pilfink)

11 observationsdagar. Inga bokförda antal under resan men arten sågs i samtliga besökta tätorter.

  Västra Indonesien är för oss européer artens bortre utpost.

   294.        Javan Munia Lonchura leucogastroides

8 ex Jakarta Airport och 2 ex Way Kambas 1/9 samt 6 ex Muara Angke 12/9 och 5 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

   295.        Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata (Fjällig munia)

2 ex Jakarta Airport och 2 ex Way Kambas 1/9.

  Scaly-breasted Munia är på Sumatra företrädd med rasen fretensis och på Java med rasen nisoria.

   296.        White-headed Munia Lonchura maja maja

3 ungfåglar vid Padang Airport 11/9.

 

 

ARTLISTA DÄGGDJUR

 

         1.        Black Giant Squirrel Ratufa bicolor

1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

         2.        Black-striped (Black-banded) Squirrel Callosciurus nigrovittatus

1 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

         3.        Plantain  Squirrel Callosciurus notatus

10 observationsdagar. 1-5 ex Way Kambas 1-4/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och allmän 9-10/9, flera vid Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och flera ex 15/9.

         4.        Prevost´s Squirrel Callosciurus prevostii

1 ex dagligen Way Kambas 1-4/9.

         5.        Binturong Arctictis binturong

1 ex Way Kambas 2/9 och 1 ex 4/9.

Tiger Pantera tigris

Färska tassavtryck längs Kali Biru river 3/9. Ett dovt läte (morrande) på nära håll som gav gåshud, Way Kambas 1/9, kan ha kommit från en tiger.

         6.        Short-tailed Mongoose Herpestes brachyurus

1 ex Way Kambas

         7.        Javan Mongoose Herpestes javanicus

2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.

  Arten är endemisk för Java.

         8.        Sun Bear Helarctos malayanos

2 ex passerade mitt framför första bilen på väg ut ur Way Kambas vid 20-tiden på kvällen 4/9.

         9.        Variable Flying Fox Pteropus hypomelanus

3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 7 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9.

      10.        Mitred Leaf Monkey Presbytis melalophos

3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 7 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9.

      11.        Javan Langur (Ebony Leaf-Monkey) Trachypithecus auratus

5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

      12.        Silvered Leaf Monkey (Langur) Trachypithecus cristatus

3 ex Way Kambas 1/9, 3 ex 3/9 och 1 ex 4/9.

      13.        Long-tailed (Crab-eating) Macaque Macaca fascicularis

15 ex Way Kambas 1/9 och 10 ex 3/9 samt noterad utan bokförda antal 2/9 och 4/9.

      14.        Agile Gibbon Hylobates agilis

1 ropande grupp hörd Way Kambas 2/9 och ytterligare 1 grupp hörd 4/9.

      15.        Silvery (Javan) Gibbon Hylobates moloch

1 grupp hörd Cerug Gendang Waterfall 12/9 samt 1 ex grupp hörd Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.

      16.        Siamang Hylobates syndactylus

Många grupper hördes ropa i Way Kambas 2-4/9, 3 grupper hörds Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 1 grupp hördes Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 och 1 grupp hördes längs vägen Keresek Tua – Padang 11/9.

      17.        Common Treeshrew Tupaia glis

6 ex Kerinci Sebalat NP 6/9, 1 ex W-Letter Waterfall och 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9.

      18.        Bearded Pig Sus barbatus

15 ex Way Kambas 3/9. Flera ”vildsvin” sågs skymta i markerna under vår vistelse i Way Kambas men endast djuren den 3/9 bestämdes. Parkvakterna ansåg att de flesta vildsvin som sågs i Way Kambas var Bearded Pig.

      19.        Lesser Mouse-Deer Tragulus javanicus

1 ex passerade framför en av bilarna på väg från Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.

      20.        Indian Muntjac Muntiacus muntjak

1 ex Way Kambas 2/9.

      21.        Sambar Cervus unicolor

1 flock hördes springa iväg på morgonen och ytterligare 1 ex skällde på kvällen Way Kambas 2/9.

 

 

DESSUTOM:

 

         1.        Water Monitor Lizard Varanus salvator

2 ex Way Kambas 3/9 och 5 ex 4/9 samt 1 ex Bogor Botanical Garden 16/9.

         2.        Bengal (Clouded) Monitor Varanus bengalensis

4 ex Pulau Rambut 31/8.

         3.        Common House Gecko Gekko monarchus

Flera ex vid vårt logi Way Kambas 1-4/9 samt noterad Sungai Penuh 8/9.

         4.        Smith´s Giant (Forest) Gecko Gekko smithi

2 ex Way Kambas 3/9 och 1 ex 4/9.

         5.        Mugger Crocodile Crocodylus palustris

1 ex Way Kambas 4/9.

Tillbaka till Reserapport